A legal study of the autonomous concept of accountability of artificial intelligence
Lärobok i sakrätt. Borgenärsskyddet
AI som person under lagen
Aktiebolagets organisation
Aktiebolagsrätt
Anställningsavtalet och de mänskliga rättigheterna
Arbetsrätt
Associationsrättens allmänna läror och principer
Avlämnande, fara och dröjsmål i AB-rätten (bok)
Avtalstolkningens processuella ramar
Behörighet och legitimation, Om fullmakt, kommission och omsättningsskydd
Betingelsers sakrättsliga verkan inom fastighetsrätten.
Bokprojekt: kontraktsrättsliga frågor vid förhandsavtal och upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt
Centralkonton
Civilrättsliga avtals status vid myndighetsutövning - särskilt inom fastighetsrätten
Den nya avtalsrätten
Elektroniska avtalsslut
Ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Ersättningsbestämning för ideella skador - 'Living Standard' som utgångspunkt för en modell?
Familjen och borgenärerna
Financing of innovation
Fordringsrättsliga studier
Företagsbot - en sanktionsrättslig studie
High-Conflict Families of Divorce- en studie av föräldrar, deras vårdnadskonflikt samt en effektanalys av tre handläggningsmodeller
Ideella föreningar i svensk och utländsk rätt
Insolvensrättsligt forum 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019 (böcker)
Köprätt
Legal Protection and Empowerment of Vulnerable Adults
Medling - ett alternativ till prövning enligt FB 6 kap.
Miljön i konkurs
Misstagsbetalningar och betalningsmisstag (condictio indebiti, felaktiga debiteringar m.m.)
Nordisk familjerätt 100 år
Ny analys av patenträtten
Obehörig användning av BankID
Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Rättsliga förutsättningar och utmaningar
Psykisk störning och skadeståndsansvar
Rättshandlingar i konkurs
The Legal Implication and the Risks of Electronic Money
The Legal Status of De Facto Relationships
Tillbehörsegenskap och accession (ak. avh.)
Tredje upplagan av Civilprocessen
Ägarfrågor och bolagsstyrning i insolvensrätten. En analys av intresseförhållandet mellan aktieägare och borgenärer vid rekonstruktion av aktiebolag med betalningssvårigheter