A legal study of the autonomous concept of accountability of artificial intelligence
Lärobok i sakrätt. Borgenärsskyddet
AI som person under lagen
Aktiebolagets organisation
Aktiebolagsrätt
Anställningsavtalet och de mänskliga rättigheterna
Arbetsrätt
Associationsrättens allmänna läror och principer
Avlämnande, fara och dröjsmål i AB-rätten (bok)
Avtalstolkningens processuella ramar
Behörighet och legitimation, Om fullmakt, kommission och omsättningsskydd
Betingelsers sakrättsliga verkan inom fastighetsrätten.
Bokprojekt: kontraktsrättsliga frågor vid förhandsavtal och upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt
Centralkonton
Civilrättsliga avtals status vid myndighetsutövning - särskilt inom fastighetsrätten
Den nya avtalsrätten
Elektroniska avtalsslut
Ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Ersättningsbestämning för ideella skador - 'Living Standard' som utgångspunkt för en modell?
Familjen och borgenärerna
Fordringsrättsliga studier
Företagsbot - en sanktionsrättslig studie
High-Conflict Families of Divorce- en studie av föräldrar, deras vårdnadskonflikt samt en effektanalys av tre handläggningsmodeller
Insolvensrättsligt forum 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019 (böcker)
Köprätt
Legal Protection and Empowerment of Vulnerable Adults
Medling - ett alternativ till prövning enligt FB 6 kap.
Miljön i konkurs
Misstagsbetalningar och betalningsmisstag (condictio indebiti, felaktiga debiteringar m.m.)
Obehörig användning av BankID
Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Rättsliga förutsättningar och utmaningar
Psykisk störning och skadeståndsansvar
Rättshandlingar i konkurs
The Legal Implication and the Risks of Electronic Money
The Legal Status of De Facto Relationships
Tolkning efter formkravens återkomst
Ägarfrågor och bolagsstyrning i insolvensrätten. En analys av intresseförhållandet mellan aktieägare och borgenärer vid rekonstruktion av aktiebolag med betalningssvårigheter