Tolkning efter formkravens återkomst

Summary

När ett avtal ska tolkas får samtliga relevanta omständigheter beaktas. Det betyder bl.a. att avtalets ordalydelse bara är en omständighet bland flera som kan bli avgörande för tolkningen av avtalet. Samtidigt finns det lagregler om att vissa typer av avtal måste vara skriftliga för att vara giltiga, med syftet att avtalsparterna ska tydliggöra sin överenskommelse genom att skriva ner den. Men avtalets ordalydelse – det skriftliga – är alltså inte nödvändigtvis avgörande vid tolkning av avtalet. Denna möjlighet att tolka avtal på ett sätt som avviker från ordalydelsen har ansetts kunna leda till att de lagstadgade skriftlighetskraven undergrävs. Hur ska vi i så fall hantera existerande och nya skriftlighetskrav och andra formkrav vid tolkningen? Accepteras exempelvis en tolkning som går emot ordalydelsen i ett avtal som omfattas av skriftlighetskrav? Avsikten med avhandlingsprojektet är att bidra till bättre förståelse för betydelsen av formkrav vid tolkning.

Keywords

Tolkning, avtalstolkning, rätthandlingstolkning, formkrav, skriftlighetskrav, civilrätt

Members

Berg, Alfred