Strandskydd – En rättsvetenskaplig studie av det svenska systemet för reglering av strandområden

Summary

I områden vid vatten uppstår konflikter mellan olika allmänna och enskilda intressen. Den enskilde markägaren vill bygga fritidshus nära stranden, gärna med brygga och tomt ner till vattnet. Samtidigt vill allmänheten ha möjlighet att utöva friluftsliv i en oexploaterad miljö. Strandområden har dessutom ofta stora värden för den biologiska mångfalden. Dessa konflikter hanteras i svensk rätt av det så kallade strandskyddet, ett kontroversiellt regelverk som på vissa håll uppfattas som en stor demokratisk landvinning och en pärla i den svenska miljörätten men enligt andra innebär oacceptabla inskränkningar i äganderätten. Flera initiativ har tagits genom åren för att reformera strandskyddet och åtgärda vad som uppfattats som brister i dess legitimitet och effektivitet. I förarbetena konstateras dock gång på gång att ändringarna inte får avsedd effekt. I detta forskningsprojekt studeras strandskyddets framväxt och principiella konstruktion. Det övergripande syftet med undersökningen är att analysera förutsättningarna för ett regelsystem som detta att på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt hantera de intressekonflikter som uppstår i strandområden. En fråga som undersöks är hur strandskyddets syften närmare ska förstås. Är det bara själva stranden som har ett skyddsvärde eller även områden längre bort? Prioriterar strandskyddet vissa typer av friluftsliv på bekostnad av andra? Är det lika viktigt att skydda vattenområden som landområden? En annan fråga som projektet kommer att behandla är vilken bild av allemansrättens innehåll som framträder i förarbeten och praxis på strandskyddsområdet. Dessutom ska projektet undersöka hur strandskyddet hänger ihop med övrig lagstiftning till skydd för naturmiljön.

Keywords

Strandskydd, områdesskydd, miljöbalken, egendomsskydd, äganderätt, allemansrätt, miljörätt

Members

Örner, Leonard