Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Rättsliga förutsättningar och utmaningar

Summary

I korta drag utgör platssamverkan ett samlingsbegrepp för samverkan i syfte att skapa trygghet, säkerhet och ordning i ett avgränsat geografiskt område. Inblandade aktörer inom en platssamverkan kan t.ex. vara fastighetsägare, Polismyndigheten, socialtjänsten, andra kommunala verksamheter, näringslivet och lokala föreningar. Genom företeelsen utmanas gränsen mellan vad som traditionellt anses tillhöra den offentliga sfären och vad privata aktörer får göra. På ett övergripande plan innebär platssamverkan ett ifrågasättande av gränsen mellan vilket ansvarsområde och vilka uppgifter som det offentliga har och vad som faller på privata aktörer, men även om platssamverkan kan leda till en sammanflätning av den offentliga och den privata sektorn.

Keywords

fastighetsrätt, kommunalrätt, förvaltningsrätt, associationsrätt, avtalsrätt

Members

Borodina, Kristina