Obehörig användning av BankID

Summary

Projektet handlar om rättsliga problem som uppkommer mellan en kund och en betaltjänstleverantör eller kreditgivare till följd av obehörig användning av BankID. Beroende på ämnets komplexitet behandlas konkreta och mer avgränsade frågor i artikelform, i det som är tänkt att utgöra en serie artiklar. Preliminära rubriker på artiklar som ingår i serien är "Obehörig användning av BankID som betalningsinstrument och e-legitimation: Närmare om gränserna för BankID-innehavarens bundenhet", "Obehörig användning av e-legitimation och läran om misstagsbetalning" (Juridisk Tidskrift nr 4 2021/22), "5 a kap. betaltjänstlagens tillämpbarhet vid ogiltiga kontoavtal", "Betaltjänstanvändarens ansvar i fall av obehöriga transaktioner: Om riskfördelning och spretande rättstillämpning".

Keywords

BankID, fordringsrätt, e-legitimation

Members

Rödvei Aagaard, Marianne