Rättsliga perspektiv på landskapsplanering för en hållbar klimatomställning

Summary

Sverige har fastställt ambitiösa energi- och klimatmål för att uppnå internationella åtaganden och motverka och anpassa till klimatförändringar. För uppnå målen krävs en samhällsomställning. Denna kan förväntas ta stora markområden i anspråk och leda till intressekonflikter. Utan en helhetssyn vid intresseavvägningar finns risk för att omställningen kommer att ske på bekostnad av andra hållbarhetsmål, såsom bevarandet av natur- och kulturvärden. Förlorade värden kan bli kostsamma eller i värsta fall omöjliga att återställa i efterhand. Det kan också leda till att Sverige inte lever upp till internationella åtaganden. Ett potentiellt effektivt instrument för att uppnå en helhetssyn i denna samhällsomställning är landskapsplanering. Trots omfattande forskning på området, och en stor politisk enighet om behovet av en helhetssyn i förvaltningen av mark- och vatten, saknas i stor utsträckning kunskap om hur en landskapsplanering kan genomföras rättsligt för att bidra till en hållbar klimatomställning. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
Juridiska institutionen, Stockholms universitet; Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; Sveriges Lantbruksuniversitet

Funding body

fiogf49gjkf0d
FORMAS utlysning "Samhällsplanering för omställning"

Associated researchers

fiogf49gjkf0d
Anna Christiernsson, Juridiska institutionen, Stockholms universitet; Edith Lalander Malmsten, Juridiska institutionen, Stockholms universitet; Per Angelstam, Sveriges Lantbruksuniversitet; Petra Eriksson, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; Mia Geijer, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Members

Malafry, Melina