Rätten, hållbar energianvändning och bevarandet av kulturvärden (REKO)

Summary

Bostads- och servicesektorn står för närmare 40 procent av den totala energianvändningen i EU. Energieffektiviseringen av byggnader är därför en central åtgärd för att minska klimatutsläpp och för att säkerställa att klimatmålen nås. Åtgärder för att öka energieffektiviseringen kan emellertid stå i konflikt med andra hållbarhetsmål, däribland bevarandet av kulturvärden. I detta projekt studerar vi hur rätten, särskilt miljöbalken och plan- och bygglagen, hanterar konflikten mellan en ökad energieffektivisering och bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I projektet ingår att studera såväl normerna som rättstillämpningen. Detta sker genom fallstudier som inkluderar solceller, fönster och värmesystem, intervjuer och enkäter. Genom analyser av rätten och dess tillämpning med utgångspunkt i rättsvetenskapliga och konstvetenskapliga grunder samt tekniska kunskaper om energieffektiviseringar av byggnader identifieras brister i den befintliga rättsliga styrningen och behov av åtgärder för en rättslig styrning mot uppfyllandet av båda målen. Projektet avser bidra med såväl nya teoretiska som praktiska kunskaper till nytta för lagstiftare, rättstillämpare och andra intressenter.

Keywords

Hållbar energianvändning, bevarandet av kulturvärden, miljörätt

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
Juridiska institutionen, Stockholms universitet Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Funding body

fiogf49gjkf0d
Energimyndigheten

Associated researchers

fiogf49gjkf0d
Anna Christiernsson, Juridiska institutionen, Stockholms universitet; Tor Broström, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; Mia Geijer, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Members

Malafry, Melina