VIPA - Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer

Summary

Projektet ”Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer” (VIPA) är en fortsättning av PROSPEC som följer upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd. Utgångspunkten för forskningen är att tillstånd för vindkraft ges under förutsättningen att bevarandestatusen inte försämras regionalt/lokalt för arter och livsmiljöer (oftast fåglar och fladdermöss). Tillstånden kan ändras efter viss tid eller i förtid om otillåten skada uppstår. För att kontrollera påverkan på arter utfärdas villkor om utredningar eller kontrollprogram. Genom att studera samtliga tillståndsbeslut under en tvåårsperiod vill forskarna analysera hur uppföljningen utformas i villkor och kontrollprogram. En fördjupad studie görs av ett urval av vindkraftsetableringar för att undersöka hur utredning enligt villkoren har genomförts, vilka resultat som har framkommit och hur den informationen hanterats av tillsynsmyndigheterna. Analyser kommer även att omfatta information om påverkan på arter som tillsynsmyndigheten fått genom tillsynen eller genom anmälningar från allmänheten.

Homepage

www.jur.uu.se/forskning/forskningsamnen/miljoratt/prospec/

Keywords

Miljörätt, vindkraft, artskydd

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
med SLU ArtDatabanken

Funding body

fiogf49gjkf0d
Energimyndigheten

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Darpö, Jan