Miljön i konkurs

Summary

I april 2022 kommer jag att påbörja mitt post doc-projekt, Miljön i konkurs, som Torsten Söderbergs stiftelse finansierar. I projektet tas avstamp i samhällsproblemet att vi i media kunnat följa hur en rad personer och företag skott sig på miljöns bekostnad under senare år. Aktörerna har åtagit sig att ta hand om avfall, men i stället för att följa gällande regelverk har giftigt avfall dumpats på åkrar hos privatpersoner och i närheten av vattentäkter. Avfall har hanterats så ovarsamt att svårsläckta bränder brutit ut på avfallsanläggningar. Miljö- och klimatminister Bolund har kallat dessa aktörer för avfallsgangsters, vilket förefaller vara en rättvisande benämning. Några av gangstrarna har fått långa fängelsestraff och dömts att betala skadestånd. Problemet är dock att i de allra flesta fall saknas pengar hos både de kriminella och företagen de drivit för att bekosta sanering av miljön. Företagen har försatts i konkurs, vilket i förlängningen kortsluter det miljörättsliga systemet som bygger på att det är förorenaren som ska betala. I dessa fall saknas medel för att sanera miljön. Man kan säga att miljön har försatts i konkurs. Syftet med projektet är att undersöka under vilka rättsliga förutsättningar som miljön försätts i konkurs och hur regelverket kan förändras, för att undvika att denna situation uppstår. För att uppnå syftet ska följande forskningsfrågor besvaras: • Under vilka rättsliga förutsättningar ersätts miljörelaterade krav i en konkurs? • Under vilka rättsliga förutsättningar borde miljörelaterade krav ersättas i konkurs och hur kan konkursrätten förändras för att minska risken för att situationer uppstår när förorenare inte kan betala? • Vilka ändringar på princip-nivå kan genomföras av rättssystemet för att minska risken att situationer när förorenare inte kan betala uppstår? Projektet har presenterats vid INSOL Europes akademiska konferens i Dublin samt på en workshop för ett nätverk av yngre obeståndsjurister i Europa.

Keywords

Miljö, konkurs, insolvens, förorenaren ska betala

Funding body

Torsten Söderbergs stiftelse

Members

Schytzer, Jonatan