Betingelsers sakrättsliga verkan inom fastighetsrätten.

Summary

Inom ramen för forskningsprojektet ska det undersökas vilken sakrättslig verkan olika avtalade inskränkningar i en ägares fria dispositionsrätt har inom fastighetsrätten. Det gäller såväl inskränkningar i rätten att fritt förfoga över fastigheten, som inskränkningar i rätten att fritt använda fastigheten. Undersökningen kan sägas röra gränsen mellan obligationsrätt och sakrätt i jordabalken.

Keywords

Sakrätt, Betingelser, Förfogandeinskränkningar, Sakrättslig verkan

Members

Persson, Pär-Olof