Familjen och borgenärerna

Summary

Temat för projektet är hur borgenärers rätt förhåller sig till gäldenärens familjeliv. Samspelet mellan familjerätten och förmögenhetsrätten är långt ifrån friktionsfritt. När dessa områden möts tenderar de förmögenhetsrättsliga värdena att tränga undan de familjerättsliga – såväl i lagstiftningsprocessen som i rättstillämpningen. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur konflikten mellan familjerätten och förmögenhetsrätten hanterats, och hur hanteringen förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden i form av t.ex. Europakonventionen.

Keywords

familjerätt, förmögenhetsrätt, obeståndsrätt, utsökningsrätt, mänskliga rättigheter, Barnkonventionen

Members

Mossberg, Sanna