Psykisk störning och skadeståndsansvar

Summary

fiogf49gjkf0d
I svensk skadeståndsrätt särbehandlas sedan lång tid tillbaka personer som vållar skada under påverkan av psykisk störning. Den anledning som har angivits för särbehandlingen är att dessa ansvarssubjekt inte anses kunna ansvara fullt ut för sina gärningar; de har inte förmåga att kontrollera sitt handlande, varför det skulle det vara oskäligt att utkräva samma ansvar av dessa som av fullt friska personer. Frågan om psykisk störning och utomobligatoriskt skadestånd - vad gäller såväl ansvarsförutsättningar som skadeståndsbestämning - har inte varit föremål för någon mer omfattande studie tidigare. Ämnet behöver därför utredas närmare.

Detta forskningsprojekt syftar till att utreda vilka skäl det kan finnas att skadeståndsrättsligt särbehandla personer som vållat skada under inflytande av psykisk störning och att jämföra dessa skäl med hur samma ansvarssubjekt betraktas inom straffrätten. Det finns nämligen en parallell reglering av psykiskt störda personers ansvar i skadestånds- och straffrättsligt hänseende. Vissa former av skadestånd förutsätter brott som ansvarsgrund, vilket medför att skadeståndsrätten är avhängig hur psykiskt störda lagöverträdare
bedöms inom straffrätten. Denna koppling mellan rättsområdena, som aldrig undersökts tidigare, ska utforskas i detta projekt. Dessutom ska analyseras hur de föregående frågorna och deras svar skulle påverkas av ett tillräknelighetsrekvisit, eftersom ett sådant sannolikt är på väg att återinföras i svensk rätt. En logisk och fullt möjlig konsekvens av att man eventuellt förändrar den straffrättsliga
synen på psykiskt störda personers ansvarsförmåga, är att det även genomförs förändringar vad gäller barns ansvar på så sätt att de som är under 15 år betraktas som otillräkneliga i straffrättsligt hänseende. En sådan förändring skulle förstärka det stora behov som redan finns av att utreda och analysera skadeståndsansvar för personer med starkt begränsad ansvarsförmåga, dvs. både barn och personer som lider av en psykisk störning.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Friberg, Sandra